شورا ها، کارگروه ها و کمیته ها

 


شورای پژوهشی دانشگاه


شورای انتشارات دانشگاه

 شورای نظریه پردازی، نقد و مناظره های دانشگاه

شورای فناوری دانشگاه

کمیته انتشارات علمی

کمیته اخلاق پژوهشی