دکتر محمدحسين فاطمي  
دکترای شیمی- استاد دانشکده شیمی
تلفن :   35303300 - 35335213 ـ 011
نمابر :   35332019 ـ 011
آدرس پست الکترونیک: mhfatemi@umz.ac.ir