معاون پژوهش و فنّاوري

دکتر علیرضا خصالی  
دکترای فیزیک - استاد دانشکده علوم پایه
تلفن :   35303300 - 35335213 ـ 011
نمابر :   35332019 ـ 011
آدرس پست الکترونیک: khesali@umz.ac.ir