دکتر سعيد راسخي   
دکترای اقتصاد ـ استاد دانشكده علوم اقتصادي و اداري
تلفن : 35303303 و 35335213 ـ 011
آدرس پست الکترونیکی: srasekhi@umz.ac.ir