دکتر ميرامين حسيني

دکترای مكانيك - استادیار دانشکده فني و مهندسي

تلفن : 35303662 -35303671-011

نمابر : 35303671-011