آیین نامه ها اخلاق پژوهشی

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 

آئین نامه اجرایی پیشنهادی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ...